Make your own free website on Tripod.com

อบต.บ่อทอง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ...
:: เมนู::
 
นโยบาย
 
::เว็บเกี่ยวข้อง ::
 

Home

เกี่ยวกับ อบต.

   

สภาพทั่วไป

   

บุคลากร

   

นโยบาย

   

การศึกษา

   

ความรับผิดชอบ

   

ประชากร

    ศาสนสถาน
   

พิพิธภัณฑ์หมืองทองคำ

 
อ่านข่าว
    ทยรัฐ
    เดลินิวส์
    คมชัดลึก
 

ท่องเที่ยว

 

บันเทิง

 
ดูดวง
 
เว็บบอร์ด
 
ฟังเพลงออนไลน์
 
ดูทีวีออนไลน์
 

 

๒.   ด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา  

๒.๑   พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและการพาณิชย์ให้แก่ประชาชน
๒.๒   ส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และลดค่าใช้จ่าย
๒.๓   พัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นของที่ระลึก พัฒนาการตลาด ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยและรวดเร็ว

๓.   ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนา

๓.๑   ก่อสร้าง  พัฒนา ปรับปรุงสวนสาธารณะสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ กีฬาและ
นันทนาการ
๓.๒   พัฒนาส่งเสริมการศึกษา
๓.๓   ส่งเสริม  ทำนุบำรุงศาสนา  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
๓.๔   ส่งเสริม  สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คน
ชรา และผู้ด้อยโอกาส
๓.๕   ส่งเสริม  สนับสนุน การสาธารณะสุข  สุขภาพอนามัย  และการรักษาพยาบาล
๓.๖   การอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๗  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ

 


 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

โทรศัพท์ 037-460037

ส่วนการคลัง 037-298176

Web master by moonoy60@hotmail.com