Make your own free website on Tripod.com

อบต.บ่อทอง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ...
:: เมนู::
 
นโยบาย
 
::เว็บเกี่ยวข้อง ::
 

Home

เกี่ยวกับ อบต.

   

สภาพทั่วไป

   

บุคลากร

   

นโยบาย

   

การศึกษา

   

ความรับผิดชอบ

   

ประชากร

    ศาสนสถาน
   

พิพิธภัณฑ์หมืองทองคำ

 
อ่านข่าว
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    คมชัดลึก
 

ท่องเที่ยว

 

บันเทิง

 
ดูดวง
 
เว็บบอร์ด
 
ฟังเพลงออนไลน์
 
ดูทีวีออนไลน์
 

 

สำหรับทิศทางและแนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองได้กำหนดให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๙)  พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙  ซึ่งเป็นแนวนโยบายของรัฐบาล ตามประเด็นวาระแห่งชาติโดยกำหนดนโยบายตามแนวทางการพัฒนา และเป้าหมายการพัฒนาเพื่อสร้างบ่อทองให้เป็นเมืองน่าอยู่ดังนี้

ด้านบ่อทองเมืองน่าอยู่   กรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสร้างบ่อทองเมืองน่าอยู่แบ่งได้ 6 ด้านดังนี้

  ๑. ด้านกายภาพ  แนวทางการพัฒนา

๑.๑  จัดวางผังเมือง แบ่งเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและความเดือดร้อนรำคาญของประชาชน
๑.๒   จัดระบบคมนาคมให้เหมาะสม  เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนนสะพาน         ทางเท้า  และท่อระบายน้ำ
๑.๓   จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครบถ้วนเพียงพอแก่ความต้องการ

มีต่อนะ>>


 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

โทรศัพท์ 037-460037

ส่วนการคลัง 037-298176

Web master by moonoy60@hotmail.com